memuryeri.com
 • LYS’de Görev Alma Başvuruları Başladı
  LYS’de Görev Alma Başvuruları Başladı
 • Mayıs Ayı Maaşınızı Öğrenin
  Mayıs Ayı Maaşınızı Öğrenin
 • Bakanı Avcı’dan Önemli Açıklamalar
  Bakanı Avcı’dan Önemli Açıklamalar
 • 19-20 Mayıs 2015 Okullar Tatil Olacak mı ?
  19-20 Mayıs 2015 Okullar Tatil Olacak mı ?
 • iller Arası Yer Değiştirme Başvuru Tarihleri Belli Oldu
  iller Arası Yer Değiştirme Başvuru Tarihleri Belli Oldu
 • Öğretmenlere İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu
  Öğretmenlere İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu
KYK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
KYK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan kadrolara atanmak üzere; Grup Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı Puan Türü 1. Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler,...
8 Ocak 2014 18:26
Font1 Font2 Font3 Font4
yazdır

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü’nde açık bulunan kadrolara atanmak üzere;

Grup Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı Puan Türü
1. Grup
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakülteleri mezunları
50 KPSSP40
2. Grup
Fen-Edebiyat, İlahiyat, İletişim, Eğitim ve Eğitim
Bilimleri Fakülteleri mezunları
25 KPSSP3

toplam 75 adet Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.
- Sınav sonucunda gruplar itibarıyla yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunamadığı takdirde
boş kalan kontenjanlar diğer gruba aktarılabilir.

I – SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 01 Mart 2014 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Ankara’da
yapılacaktır.
b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların sınava katılacağı adresler;
Bakanlık www.gsb.gov.tr ile Genel Müdürlük www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
c) Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri ve
yeri yazılı sınavı sonuçlarıyla birlikte www.kyk.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır.

II – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer
alan genel şartları taşımak,
b) ba) 1. grup için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
bb) 2. grup için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen-edebiyat, ilahiyat, iletişim, eğitim ve eğitim
bilimleri fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07
Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden; yukarıda
öğrenim dallarına göre ayrılan grupların karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari (70)
yetmiş puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre her grup
için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayısının (20) yirmi
katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil),
d) 2014 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihi
veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

III – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ

a) Giriş sınavına başvurular, 20-31 Ocak 2014 tarihleri arasında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
www.gsb.gov.tr ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü www.kyk.gov.tr

internet adreslerinde yayınlanacak olan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”nun
doldurulması ve yükseköğretim kurumu diploması veya geçici mezuniyet belgesi (yurtdışında eğitim
görenler için diploma denklik belgesi) ile KPSS sonuç belgesinin taranarak eklenmesi suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır.
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi yine www.gsb.gov.tr ile www.kyk.gov.tr
internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
c) Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına girecekler arasında yer alan adaylardan, “Kredi ve
Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”nda gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak olup, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
d) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Adaylar sınav
giriş belgesini sınav saatine kadar elden veya elektronik ortamda teslim alabileceklerdir. Sınav giriş
belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaklardır.

IV – GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ ve KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman
Yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar
itibarıyla aşağıda yer verilmiştir:

1. Grup İçin

a) Alan bilgisi (%80);
aa) Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve
Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
ab) İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler
ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi,
ac) Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe,
ad) Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar
Analizi, Ticari Hesap.
b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatı (%20).

2. Grup İçin

a) Genel yetenek ve genel kültür (%80),
b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatı (%20).

V – DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların yazılı sınavda başarılı
sayılmaları için en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekecektir. Yazılı sınavda başarılı olanların en
yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılacak ve atama yapılacak kadro sayısının dört katına
kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
b) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
c) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. d) Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (c/a) bendi için 50 puan, (c/b) ila (c/e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
e) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması
gerekmektedir.
f) Başarı sırası; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak
hesaplanacaktır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, giriş sınavında başarılı
olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere sınav komisyonu tarafından
belirlenen sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
g) Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde,
yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınacaktır.
h) Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir.
ı) Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listelerdeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VI – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve İTİRAZ

a) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Bakanlık ve Genel Müdürlük
internet adreslerinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir.
b) Adaylar; sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz
edebileceklerdir. İtirazlar sınav komisyonunca 15 (on beş) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.
c) Giriş sınav sonuçları da yine Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adreslerinde yayınlanarak ilan
edilecektir. Ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılacaktır.

VII – DİĞER HUSUSLAR

- Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde verilen
süre içinde Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri ibraz edenler
Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.
- Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde
göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmayacaktır.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi
birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar
sırasıyla ve aynı usulle Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.
- Adayların, sınavda kimlik tespitlerinin sağlanabilmesi için T.C. No.lu nüfus cüzdanını veya
sürücü belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
- Bu ilanda yer almayan hususlarda 06 Kasım 2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İlan olunur.


YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

Güvenlik Kodu Resmi
*

Yukarı Geri Ana Sayfa