ÇAYKUR Sözleşmeli Personel Alımı (11 Eylül 2019)

1
181

ÇAYKUR – Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere alınacak 8 sözleşmeli personel için ilan detayları belli oldu. Farklı branşlarda ÇAYKUR’un alacağı sözleşmeli personel KPSS 70 puan üzerinden değerlendirilecektir.

27 Eylül 2019’da başvuruları sona erecek olan ÇAYKUR sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları nelerdir? Yazılı ve sözlü sınavların ardından açıktan atama yapılacak pozisyonlar için sınav ücreti var mı? Sınav ücreti nereye yatırılacak hepsini sizin için derledik…

1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

“Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

Sıra No Pozisyon Adet
1 Endüstri Mühendisi 1
2 Makine Mühendisi 2
3 Bilgisayar Mühendisi 1
4 Kimya Mühendisi 1
5 Elektrik Mühendisi 1
6 Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri) 2
TOPLAM 8

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin/Yüksekokulların veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden en az yetmiş (70) puan ve üzeri almış olmak,

III – SINAV BİLGİLERİ:

1) ÇAYKUR sözleşmeli personel alımı giriş sınavının yazılı bölümü 13.10.2019 Pazar günü saat 10.00’da Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Rize ‘de Zihniderin Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tek oturumda yapılacaktır.
Sınav 80 sorudan ve çoktan seçmeli 4 seçenekten oluşmaktadır. Yazılı sınav süresi 120 dakikadır.

2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (On) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

3) ÇAYKUR Sözleşmeli Personel Alımı Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 07.10.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) kişi başı sınav ücretini, T.C Ziraat Bankası Rize Merkez Şubesi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü İBAN: TR370001000248293289876391 numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Adaylar, açıklama kısmına; “ TC Kimlik no, ad soyadı bilgileri ve sınav ücreti” ibaresini eklemeleri gerekmektedir.

4) 07.10.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar sınav ücretini ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

5) Sınava girmeye hak kazandığı halde sınav ücretini ödedikten sonra sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

6) Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav giriş belgeleri, Sınav Başvuru Formunda belirtikleri e-posta adreslerine elektronik ortamda (sinav@caykur.gov.tr) gönderilecektir.

7) Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

8) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt ve anahtar alınmayacaktır.

9) Adaylar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.

10) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (www.caykur.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

IV – SINAV BAŞVURUSU:

1) ÇAYKUR sözleşmeli personel alımı başvuruları 09.09.2019 ve 27.09.2019 tarihleri arasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri başvuru yerine ulaşacak başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

– Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

– KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

– Bir adet vesikalık fotoğraf, (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

– Nüfus cüzdan fotokopisi,

– Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren Sınav Başvuru Formu.

2) Adayların söz konusu Sınav Başvuru Formunu doldurulduktan sonra, excel (.xls) formatında sinav@caykur.gov.tr elektronik posta adresine başvuru formlarını göndermeleri gerekmektedir.

3) Genel Müdürlük tarafından adaylara telefon, SMS, e-posta vb. elektronik yollarla bilgilendirme yapılacağından Sınav Başvuru Formundaki iletişim bilgilerinin mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

VI-SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VII – DEĞERLENDİRME:

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak gereklidir.

2) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

3) Sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış sayılır.

4) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

5) Sınav Komisyonu; KPSS’nin ilgili puan türündeki (P3) notu, yazılı sınav notu ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenir.

6) Başarı listesi. Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

7) Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSS P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

İrtibat Bilgileri :

ADRES : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)

Personel Dairesi Başkanlığı

Müftü Mahallesi- Menderes Bulvarı 53080 – Merkez-RİZE

İnternet Adresi : www.caykur.gov.tr

E-Posta : sinav@caykur.gov.tr

Telefon : (0 464)213 02 68

 

 

Ek dosyayı indirmek için tıklayın

1 YORUM

CEVAP VER